1122 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1122 Narathiwas-ratchanakarin Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel: 08-1122 7755, 06-1314 1122 Fax: 02-676 4270

For English Please call: 089-513 5659 or 081-924 4271

中文: 081-616 7074

e-mail: admin-sathorn@sortrel.co.th